Prijzen

Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten. De verzendkosten worden berekend bij de afrekening van de bestelde goederen op basis van gewicht en specifieke wensen van de klant. Voor alle zendingen worden de tarieven van BPost gehanteerd. Deze kosten worden afzonderlijk vermeld op de factuur.De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Levering

De levering van de producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuur bedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en dus niet bindend.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Foutieve doorgegeven leveringsadressen vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper.

Alle goederen worden voor verzending zorgvuldig verpakt. De Verkoper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending.

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De koper moet de verkoper op vooraf inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd. Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de koper. Indien de koper na afloop van de termijn van 14 werkdagen de geleverde zaken niet aan heeft teruggezonden, wordt dit als afgerond aanzien. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de bestelling kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (beschadiging, bevuiling, etc). Alle geknipte stoffen en fournituren kunnen enkel worden teruggestuurd met een minimumlengte van 50 cm of een veelvoud hiervan. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, zorgt de verkoper  ervoor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Klachten

Klachten over een foutieve of onvolledige levering dienen binnen de zeven dagen na ontvangstdatum gemeld te worden. Alle goederen worden voor verzending zorgvuldig verpakt. De verkoper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies tijdens de verzending.

Betaling

De betaling dient te gebeuren voor de verzending van de goederen. Bij het afrekenen van de bestelling kan men kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden.

Persoonsgegevens

Door een bestelling te plaatsen op de website van Allotte, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout zijn exclusief bevoegd.

ALGEMENE

VERKOOPS VOOR WAARDEN

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod op deze website. Elke bestelling geldt als aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

CONTACT

Allotte.be
Maatschappelijke zetel:
Wiekevorstse Steenweg 36a
2270 Herenthout
België

+32 477 17 57 74
info@allotte.be

BTW BE 0560.992.966
IBAN BE66736011055943
BIC KREDBEBB